ufa656
UFA656

ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. กระทรวงพาณิชย์จะใช้ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านเฉพาะเมื่อจำเป็นในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลเท่านั้น แบบสำรวจที่มีความคิดเห็นของคุณจำกัดเฉพาะกิจกรรมหรือกิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น
  2. กระทรวงพาณิชย์รับประกันว่าจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ยึดไว้อย่างเคร่งครัดและไม่อนุญาตให้จำหน่ายหรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น
  1. กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้หน่วยงานอื่นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การส่งไปรษณีย์ การวิเคราะห์ทางสถิติของกิจการ หรือกิจกรรมในสำนักงาน กระทรวงพาณิชย์ เช่น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ธุรกิจดังกล่าวเพื่อเก็บความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกำหนดข้อห้ามในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนอกกิจกรรมหรือกิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์

สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะเลือกใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือเอกสารทางการตลาดใดๆ ได้ จากกระทรวงพาณิชย์เพียงกรอกเจตจำนงข้างต้นเท่านั้น แจ้งกระทรวงพาณิชย์ผ่านหน้าเว็บ http://www.saulttransitservices.com

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีกฎระเบียบภายในหน่วยงานในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งบางอย่าง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย รับข้อมูลดังกล่าวโดยการเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าว เช่น การจัดหาการใช้โปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) เป็นต้น

Personal Data Security

Use of personal data

  1. The Ministry of Commerce will use your name, address and other personal information only when necessary to contact you. public relations service or only provide information Surveys containing your opinions are limited to activities or activities of the Ministry of Commerce.

 

  1. The Department of Commerce guarantees that it does not collect your personal information in the office. The Permanent Secretary of the Ministry of Commerce strictly seized and did not allow distribution or distribution. except with your consent only

 

  1. The Ministry of Commerce assigns other agencies to process your personal information, such as postal delivery. statistical analysis of the entity or activities in the office Ministry of Commerce, such as the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce will require the agency assigned to perform such business to keep secret and the security of your personal information and impose prohibitions on the use of such personal information outside of activities or activities of the Ministry of Commerce.

Right to Control Your Personal Data

You have the right to choose to use or share your personal information in order to maintain your privacy. Alternatively, you can opt out of receiving any marketing information or materials from the Ministry of Commerce by simply filling out the intent above. Notify the Ministry of Commerce through the web page. http://www.saulttransitservices.com

Security of personal information

to protect the confidentiality and security of your personal information The Office of the Permanent Secretary for Commerce has regulations within the agency for determining access rights. or use your personal information and maintain the confidentiality and security of some extremely important information such as credit card numbers, etc. Therefore, the Ministry of Commerce provides secure communication channels. receive such information by encrypting such information, for example by providing the use of the Secure Sockets Layer (SSL) protocol, etc.

สมัครสมาชิกวันนี้ รับโปรโมชั่น

กันยาพารวย แจกทองหนัก ๆ
กันยาพารวย แจกทองหนัก ๆ
กันยาพารวย แจกทองหนัก ๆ
กันยาพารวย แจกทองหนัก ๆ

โปรดยืนยืนอายุของคุณ

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ