ufa656
UFA656

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัท คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวคุณเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ รวมข้อมูลที่ระบุในคำขอบริการต่าง ๆ เอกสารประจำตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดบัญชี บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของเอกสาร รูปภาพ และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทให้ไว้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Identity Data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลไบโอเมตริก (ลายนิ้วมือ ข้อมูลใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ

ข้อมูลแอปพลิเคชันมือถือ

เว็บของเราสามารถเล่นได้บนมือถือ ช่วยให้คุณเข้าถึงบัญชีของคุณโดยใช้อุปกรณ์ไร้สายหรือโทรศัพท์มือถือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทอาจรวบรวมผ่านแอพ อาจใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายอื่น ๆ ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีต่อไปนี้

ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คู่ค้า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้แทน ตัวแทน ผู้รับฝากทรัพย์สิน คนกลาง และ/หรือผู้ให้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท่านซื้อ (และ/หรือร่วมกับผู้ลงทุนหรือลูกค้าอื่น ๆ ) หรือ บริษัทในฐานะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและบุคคลที่สามอื่น ๆ มีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการใช้บริการของบริษัท

Collection of personal data

to access and use the Company’s services; You will be required to provide personally identifiable information to enable financial transactions. Include information provided in various service requests. ID documents as proof of account opening The Company may process personal data in the form of hard copies, images and/or electronic formats. Collection, use or disclosure of information and source of your personal information provided by the Company. Including general personal data (Identity Data) means data that can directly or indirectly identify a person, such as name, identification number, passport number, etc. Day/month/year of birth This includes sensitive data such as biometric data (fingerprints, facial data), health data, etc.

Mobile Application Data

Our website can be played on mobile phones. It allows you to access your account using a wireless device or mobile phone. Company Privacy Policy This applies to personal or other information that the Company may collect through the App. Additional terms may apply in accordance with the relevant application terms of use and privacy policy. Please see Terms of Use and other policies. Visit our website for more information about your mobile application.

Disclosure of Personal Information

The Company may disclose your personal data to third parties for purposes related to the processing of personal data. In the following cases

To companies in the financial business group, trading partners, brokers, representatives, agents, custodians, intermediaries and/or service providers of securities depository, securities, other products that you purchase (and/or jointly with other investors or customers ) or the Company, as its designated person and other third parties, is reasonably required to disclose your personal information in order to achieve the purposes for which you wish to use the Company’s services.

สมัครสมาชิกวันนี้ รับโปรโมชั่น

กันยาพารวย แจกทองหนัก ๆ
กันยาพารวย แจกทองหนัก ๆ
กันยาพารวย แจกทองหนัก ๆ
กันยาพารวย แจกทองหนัก ๆ

โปรดยืนยืนอายุของคุณ

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ